Tencent Cloud
Tencent Cloud
ฟีเจอร์ปรับขยายความต้องการใช้งานอัติโนมัติ (Auto Scaling)

ฟีเจอร์ปรับขยายความต้องการใช้งานอัติโนมัติ (Auto Scaling)

การบริหารจัดการทรัพยากรประมวลผลอัติโนมัติ ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

ฟีเจอร์ปรับขยายความต้องการใช้งานอัติโนมัติ หรือ Auto Scaling (AS) ส่งมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรประมวลผลอัติโนมัติประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาให้นโยบายการจัดการทำงานแบบเป็นประจำ หรือตั้งเป็นนโยบายเฝ้าสังเกตแบบทันที (Real-time) เพื่อเป็นการจัดการจำนวน และรันใช้งานสภาพแวดล้อมสำหรับ Instance ของ CVM เพื่อรับรองการทำงานอย่างราบรื่นของธุรกิจ โดย AS จะปรับขยายจำนวน Instance ของ CVM อัตโนมัติในช่วงที่มีความต้องการใช้งานสูง เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานของ Instance ในขณะเดียวกัน AS ก็จะปรับลดจำนวน Instance ของ CVM ในช่วงที่มีความต้องการใช้งานต่ำเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย

ประโยชน์

ทำงานอัตโนมัติ

ทำงานอัตโนมัติ

AS สร้างและลบ Instance ของ CVM ได้ทันทีโดยอัตโนมัติเมื่ออิงจากความต้องการใช้งานของธุรกิจ เพื่อรับรองว่าผู้ใช้กำลังใช้งาน Instance ในจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งการรันโปรแกรมแบบที่ผู้ใช้ต้องจัดการเองอีกต่อไป
ประหยัดค่าใช้จ่าย

ประหยัดค่าใช้จ่าย

AS ช่วยให้ผู้ใช้คงจำนวน Instance ที่เหมาะสมสำหรับหลากหลายความต้องการใช้งานทางธุรกิจไว้ได้ เมื่อความต้องการใช้งานสูงขึ้น AS จะทำการเพิ่มจำนวน Instance ของ CVM ให้โดยอัตโนมัติและรวดเร็ว ในทางกลับกัน เมื่อความต้องการใช้งานลดลง AS ก็จะทำการตัด Instance ที่ไม่จำเป็นออก เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้งานอุปกรณ์ และเป็นการลดต้นทุนของการรันโปรแกรม และ ต้นทุน Instance
กำหนดเวลาใช้งานได้

กำหนดเวลาใช้งานได้

AS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาการปรับขยายความต้องการใช้งานได้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (ตัวอย่างเช่น ตั้งให้ปรับขยายความต้องการใช้งาน ณ เวลา 21:00 น. ของทุกวัน)
มีความถูกต้องแม่นยำสูง

มีความถูกต้องแม่นยำสูง

AS ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ Instance โดยอัตโนมัติ และเมื่อ AS ตรวจพบว่ามี Instance ที่ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ก็จะทำการสร้างตัวที่สมบูรณ์มาทดแทนโดยอัติโนมัติ จึงเป็นการรับรองว่าแอปพลิเคชันของผู้ใช้จะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ตั้งไว้ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างปกติและราบรื่น
ง่ายต่อการตรวจสอบ

ง่ายต่อการตรวจสอบ

เมื่อใช้งาน AS ผู้ใช้สามารถบันทึกนโยบายตัวกระตุ้นต่างๆ เวลาใช้งาน Instance ที่เกี่ยวข้อง และที่มาที่ไปของการใช้งานสำเร็จ/ล้มเหลว ที่เกี่ยวข้องกับการปรับขยายการใช้งานแต่ละครั้งได้ โดย AS จะแสดงการติดตามผลเป็นภาพ การแสดงข้อมูล Interface และแจ้งเตือนทาง SMS เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุต้นตอและแก้ปัญหาได้ทันที

คุณสมบัติ

มีระบบการปรับขยายโครงสร้างแบบตั้งเวลา
ผู้ใช้สามารถตั้งนโยบายการตั้งเวลาเพื่อปรับการรันธุรกิจได้โดยอิงจากตัวชี้วัดของ CVM โดยเมื่อตัวชี้วัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ซีพียู การใช้หน่วยความจำ แบนด์วิดท์ข้อมูลเข้าและออกบนเครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายสาธารณะ ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากจำนวนการใช้งานสูง นโยบายที่ตั้งไว้ก็จะทำการเพิ่มหรือลดจำนวน Instance ของ CVM โดยอัตโนมัติ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางความต้องการใช้งานของธุรกิจ และยังถือเป็นการพัฒนาการใช้อุปกรณ์ และลดต้นทุนการรันโปรแกรมและต้นทุน Instance ด้วย โดยวงจรการเฝ้าสังเกตระบบนี้จะกินเวลา 1 นาที
มีระบบการปรับขยายโครงสร้างแบบกำหนดเวลา
เมื่อผู้ใช้สามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้งานของธุรกิจได้ คือ ทราบจำนวนสูงสุด จำนวนต่ำสุด และจำนวนที่จะใช้งานของ Instance ของ CVM ผู้ใช้ก็สามารถจัดตารางเวลา เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการปรับขยายโครงสร้างได้ โดยสามารถใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวน Instance ของ CVM ได้อัตโนมัติตามเวลาประจำหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ โดย AS รองรับการปรับขยายโครงสร้างที่ปฏิบัติงานวนไปเป็นรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับปริมาณการใช้งานของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัฒนาการใช้งานอุปกรณ์ และยังลดต้นทุนการรันโปรแกรมและต้นทุน Instance ด้วย
การทดแทน CVM ที่สภาพไม่สมบูรณ์
AS ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ Instance โดยเมื่อ AS ตรวจพบว่ามี Instance ที่ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ก็จะทำการสร้างตัวที่สมบูรณ์มาทดแทนโดยอัตโนมัติ จึงเป็นการรับรองว่าแอปพลิเคชันของผู้ใช้จะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ตั้งไว้ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างปกติและราบรื่น
ระบบ Load Balance อัตโนมัติ

ระบบสามารถเชื่อมต่อ Instance ของ CVM ที่เพิ่มเข้ามาในระบบผ่านนโยบายการตั้งเวลา เข้ากับระบบกระจายคำสั่งในคลาวด์ (Cloud Load Balancer: CLB) ที่มีอยู่แล้วได้ เพื่อช่วยรับมือกับ Traffic ที่ถูกกระจายมาได้โดยอัตโนมัติ ถือเป็นการพัฒนาปรับปรุงความพร้อมใช้งานของบริการ

การปฏิบัติงาน: ระบบจะป้อน CVM ที่เพิ่มเข้ามารวมกับ CLB เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าน้ำหนัก : มีการตั้งน้ำหนักของ CLB สำหรับรองรับ CVM ที่เพิ่มเข้ามา ไว้ที่ 10 เป็นค่ามาตรฐาน

นโยบายของ CLB: ปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุไว้ใน CLB

 เรียนรู้เกี่ยวกับ CLB เพิ่มเติม >

เรียนรู้เกี่ยวกับ CLB เพิ่มเติม
กรณีที่ผู้ใช้ต้องการปรับการดำเนินธุรกิจโดยอิงจากตัวชี้วัดของ CVM สามารถทำได้โดยการตั้งนโยบายการตั้งเวลาด้วยตัวเอง เมื่อตัวชี้วัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ซีพียู การใช้หน่วยความจำ แบนด์วิดท์ข้อมูลเข้าและออกบนเครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายสาธารณะ ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากจำนวนการใช้งานสูง นโยบายที่ตั้งไว้ก็จะทำการเพิ่มหรือลดจำนวน Instance ของ CVM โดยอัตโนมัติ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางความต้องการใช้งานของธุรกิจ และยังถือเป็นการพัฒนาการใช้อุปกรณ์ และลดต้นทุนการใช้งานโปรแกรมและต้นทุน Instance ด้วย โดยวงจรการเฝ้าสังเกตระบบนี้จะกินเวลาประมาณ 1 นาที
ผู้ใช้สามารถตั้งนโยบายการตั้งเวลาเพื่อปรับการรันธุรกิจได้โดยอิงจากตัวชี้วัดของ CVM โดยเมื่อตัวชี้วัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ซีพียู การใช้หน่วยความจำ แบนด์วิดท์ข้อมูลเข้าและออกบนเครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายสาธารณะ ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากจำนวนการใช้งานสูง นโยบายที่ตั้งไว้ก็จะทำการเพิ่มหรือลดจำนวน Instance ของ CVM โดยอัตโนมัติ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางความต้องการใช้งานของธุรกิจ และยังถือเป็นการพัฒนาการใช้อุปกรณ์ และลดต้นทุนการรันโปรแกรมและต้นทุน Instance ด้วย โดยวงจรการเฝ้าสังเกตระบบนี้จะกินเวลา 1 นาที

รูปแบบการใช้

ระบบการปรับขยายโครงสร้างของ CVM แบบ Logic-Layer เพื่อบริการที่ยืดหยุ่นของเว็บไซต์

รูปแบบธุรกิจ

เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ  เว็บไซต์วีดีโอ เนื้อหาให้ความรู้ออนไลน์

 

นโยบายการทำงาน

จะมีการกระจายคำสั่งจากลูกค้ามาสู่ CVM ของแอปพลิเคชันผ่านทาง CLB และเมื่อปริมาณการเข้าถึงแอปพลิเคชันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว AS ก็จะปรับขยายหรือลดจำนวน Instance โดยอิงจากจำนวนคำสั่งที่เข้ามา

รูปแบบธุรกิจ

เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ  เว็บไซต์วีดีโอ เนื้อหาให้ความรู้ออนไลน์

 

นโยบายการทำงาน

จะมีการกระจายคำสั่งจากลูกค้ามาสู่ CVM ของแอปพลิเคชันผ่านทาง CLB และเมื่อปริมาณการเข้าถึงแอปพลิเคชันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว AS ก็จะปรับขยายหรือลดจำนวน Instance โดยอิงจากจำนวนคำสั่งที่เข้ามา

ระบบการปรับขยายโครงสร้างของ CVM แบบ Logic-Layer เพื่อบริการที่ยืดหยุ่นของเว็บไซต์